GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE WEBSITE

1. ALGEMEEN

Het gebruik van de website is onderworpen aan de hierna opgenomen gebruiksvoorwaarden. De gebruiker wordt geacht hiervan kennis te nemen en de gebruiksvoorwaarden zonder enig voorbehoud te aanvaarden.

De verantwoordelijke van de website is :
ETAP NV met maatschappelijke zetel te België, 2390 Malle, Antwerpsesteenweg 130
Tel. +32 (0)3 310.02.11 - Fax +32 (0)3 311.61.42 - E-mail: info@etaplighting.com 
BTW BE 0424 980 655 - RPR Antwerpen


2. DOEL VAN DE WEBSITE EN AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID

ETAP NV beoogt met deze website de toegang van het publiek tot informatie over haar initiatieven en activiteiten te verbeteren. Het is de bedoeling dat deze informatie bijgewerkt en juist is. Indien wij opmerkzaam worden gemaakt op onjuistheden, zullen wij trachten deze te verbeteren. Alhoewel zorgvuldigheid is betracht om de juistheid van de informatie zoals vermeld op de website te verzekeren, aanvaardt ETAP NV geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de op deze website verstrekte informatie.

Deze informatie is:
1. uitsluitend van algemene aard en is niet op de specifieke omstandigheden van enige persoon of entiteit gericht;
2. niet noodzakelijk alomvattend, volledig, nauwkeurig of bijgewerkt;
3.  soms gekoppeld aan externe sites waarover de diensten van ETAP NV geen zeggenschap hebben en waarvoor ETAP NV geen verantwoordelijkheid draagt;
4. geen professioneel advies (voor specifiek advies dient u steeds een daarvoor geëigende deskundige van ETAP NV te raadplegen).

Wij streven ernaar onderbrekingen door technische storingen zo veel mogelijk te voorkomen. Sommige gegevens of informatie op onze site kunnen evenwel in files of formats zijn gecreëerd of gestructureerd die niet foutloos zijn; wij kunnen niet garanderen dat onze dienst geen onderbreking zal kennen of niet anderszins door dergelijke problemen kan worden beïnvloed. ETAP NV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor die problemen die zich als gevolg van het gebruik van deze site of van andere daarmee verbonden externe sites mochten voordoen. ETAP NV controleert of garandeert niet dat er geen virus of ander element in de inhoud van de website voorkomt die tot wijzigingen in uw computersysteem (software en hardware) kunnen leiden of in de elektronische documenten en opgeslagen bestanden op uw computersysteem.

Niet alle diensten zijn beschikbaar in alle geografische gebieden.

De inhoud van de website (hyperlinks inbegrepen) kan steeds zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden.

3. INTELLECTUELE EIGENSDOMSRECHTEN

Auteursrechtaanduiding : © ETAP NV

De gebruiker heeft het recht om de informatie op deze website te consulteren, voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren, mits vermelding van de bron, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten.
Deze toestemming geldt niet voor teksten waarbij er expliciet een beperking van het gebruik wordt vermeld. Voor de reproductie of het gebruik van multi-media-informatie (geluid, beeld, software e.d.) is altijd voorafgaande toestemming vereist.
Auteursrechten en alle andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud van de website behoren toe aan ETAP NV of haar licentiegevers.

4. BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

4.1. Doel van de gegevensverwerking
Wanneer u een publicatie aanvraagt via deze website, wanneer u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief en/of mailing en wanneer u reageert op een vacature, vragen wij uw persoonsgegevens op en dit om uw aanvraag goed te kunnen afhandelen. Deze gegevens worden opgenomen in een bestand van ETAP NV.
ETAP NV kan uw persoonsgegevens ook meedelen aan andere vennootschappen van de groep (ETAP SA, ALTER S.A.S. en ETAP BV). Indien u dit niet wenst gelieve hierna te klikken.

ETAP NV treedt op als verantwoordelijke van de verwerking van de persoonsgegevens die via deze website worden verzameld en kan de verwerking ervan opdragen aan verwerkers. Daarbij neemt ETAP NV de nodige maatregelen om de veiligheid van de verwerking te waarborgen.

4.2.Uw privacyrechten
Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens  kan u uw gegevens ten allen tijde inkijken en wijzigen via info@etaplighting.com

4.3.Cookies
Tijdens uw bezoek aan onze Website kunnen wij informatie opslaan op uw computer onder de vorm van een Cookie of van een gelijkaardig bestand. Die informatie maakt het ons mogelijk om u een betere dienstverlening te bieden en latere bezoeken van de Website makkelijker te doen verlopen. Met de meeste internetbrowsers kan u de Cookies van uw harde schijf verwijderen, of vragen dat de browser u van hun aanwezigheid op de hoogte brengt, vooraleer ze definitief worden opgeslagen. Om meer over die functies te weten te komen, kunt u de instructies lezen die verschijnen op het informatiescherm van uw browser.


5.LINKS

Deze Website kan links bevatten naar websites die worden beheerd door derden.
ETAP NV oefent geen enkele controle uit over de voornoemde gelinkte websites en wijst elke aansprakelijkheid af met betrekking tot  informatie, materiaal of inhouden die erop  te vinden zijn, hun werking, beschikbaarheid, kwaliteit, wettigheid, betrouwbaarheid of nut, en wijst tevens elke verantwoordelijkheid af met betrekking tot de links die deze websites naar andere websites leggen.
Voornoemde links worden u enkel aangeboden ter informatie en voor uw gebruiksgemak.
ETAP NV aanvaardt derhalve geen  aansprakelijkheid voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van dergelijke externe websites en hun inhoud.

6.GESCHILLEN

Deze online overeenkomst en alle geschillen en vorderingen die voortvloeien uit het gebruik, van deze website of enig gegeven dat erop staat, vallen onder de toepassing van het Belgische recht. Raadpleging van deze website houdt in dat u zich onderwerpt aan de bevoegdheid van de rechtbanken van België, en dat u aanvaardt om alle gedingen te voeren voor de bevoegde rechtbank van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen.